Telefon: 06 94 508 046
Telefax: 06 94 508 047

9700 Szombathely
Váci Mihály utca 16.

Online ügyfélszolgálat
Regisztráció

Adatvédelem

Adatvédelmi Tájékoztató

A bemlakszov.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Adatkezelő neve, elérhetőségei:

Az adatkezelő megnevezése: "BEM" Lakásszövetkezet (a továbbiakban: Adatkezelő)
Az adatkezelő címe: 9700 Szombathely, Váci M. u. 16.
Az adatkezelő e-mail címe: info@bemlakszov.hu


Az adatkezelés célja: A lakásszövetkezet honlapján lehetőséget biztosít arra, hogy leendő partnerei közvetlen kapcsolatot teremthessenek a lakásszövetkezet kapcsolattartásra kijelölt munkavállalóival. A honlapon keresztül, illetve elektronikus levelezéssel történő kapcsolattartáshoz, ezzel összefüggő adatkezeléshez a honlapon feltüntetett adatvédelmi nyilatkozat elfogadása szükséges.

A kezelt adatok köre: Név / Cégnév / telefonszám, email cím, IP cím, lakcím.

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv. 5.§-a. A partnerek, tagok adatkezelése ügyféladatnak minősül, így nem kerül bejelentésre az adatvédelmi hatóság nyilvántartásába.

Az adatkezelés időtartama: A regisztrált partner, vagy érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Jogorvoslati lehetőségek: Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével törlését. Az érintett kérelmére a lakásszövetkezet, mint adatkezelő tájékoztatást ad
 • az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
 • továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
 • Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.
 • Egyéb esetekben az adatkezelő szerv vezetője indokolt mértékű költségtérítést állapít meg. lakásszövetkezet a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
A lakásszövetkezet – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen –annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A lakásszövetkezet az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az adatkezelő továbbá nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult (érintett) szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

A lakásszövetkezet a www.bemlakszov.hu honlap használatával, illetve e honlapon keresztül tájékoztatás, hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jelentkezéssel jogosult kezelni a honlapot látogató természetes személyek (továbbiakban: Felhasználó) egyes személyes adatait (nevét, e-mail címét és az informatikai eszköz IP címét), az érintett önkéntes, előzetes, meghatározott és konkrét adatkezelési hozzájárulásával. A hozzájárulás a lakásszövetkezet honlapjára történő belépéssel, illetőleg a honlap adott szolgáltatásának regisztrációjával valósul meg.

A lakásszövetkezet kizárólag a Felhasználó előzetes regisztrációs hozzájárulásával jogosult a honlapon keresztül megadott személyes adatainak hírlevél szolgáltatás céljából történő felhasználására. Amennyiben a Felhasználó regisztrált a lakásszövetkezet honlapján és ezzel hozzájárult ahhoz, hogy megadott személyes adatait a honlap szolgáltatásainak (tájékoztatás, hírlevél, honlapon tárolt anyagok letöltése, stb.) céljából a lakásszövetkezet felhasználja, úgy az ilyen adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig érvényes.
 
A Felhasználó a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényét a honlap „Feliratkozás hírlevélre” című parancsának aktiválásával, valamint igényelt személyes adatok megadásával jogosult jelezni. A Lakásszövetkezet által a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan igényelt személyes adatok a következők:
 • a Felhasználó családi és utóneve;
 • a Felhasználó kezelésében álló elektronikus levelezési (email) cím.
 A Felhasználó hozzájárulása akkor jogszerű, ha az
 • önkéntes;
 • a honlap és hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozik.
 • megfelelő tájékoztatáson alapul; és
 • egyértelmű akaratnyilatkozat.
A lakásszövetkezet a honlap, a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igény leadását megelőzően köteles tájékoztatni a Felhasználót a lakásszövetkezet általános adatvédelmi tájékoztatójáról, és a Felhasználóval kapcsolatos adatkezelés rendjéről. A Felhasználó a tájékoztatás megadását köteles elismerni az elektronikus felületen történő – a jelen fejezet értelmében végzett adatkezeléshez történő hozzájárulás tartalmú – nyilatkozat megtételével. A nyilatkozat megtételét az elektronikus felületen elhelyezett jelölőnégyzetben elhelyezett jelzés megtétele, és a jelzés lakásszövetkezet részére történő megküldése igazolja.

A lakásszövetkezet fenntartja a jogot arra, hogy a honlap, hírlevél szolgáltatást adott Felhasználó vonatkozásában bármikor megszüntesse, amennyiben azt észleli, hogy a hírlevél szolgáltatást a Felhasználó a rendeltetési céljától eltérő célra, így különösen a lakásszövetkezet üzletszerű gazdasági és egyéb cél szerinti tevékenységével kapcsolatos jó hírnevének sérelmére használja.

A Felhasználó által a lakásszövetkezeti honlap, hírlevél szolgáltatás igénybevételére megtett hozzájárulását bármikor visszavonhatja a honlapon, hírlevelekben jelzett „Leiratkozás” című parancs aktiválásával. A hozzájárulás visszavonása a lakásszövetkezet általi tudomásulvételtől függetlenül hatályos, és a visszavonást követően a lakásszövetkezet honlap, hírlevél szolgáltatás nyújtására az adott Felhasználó vonatkozásában nem jogosult.

A lakásszövetkezet saját, vagy Szolgáltató kezelésében álló honlapja a honlapra történő látogatás tényénél fogva a Felhasználó végberendezésében sütik segítségével adattárolást, illetve adatkezelést hajthat végre a Felhasználó azonosítása, a Felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Felhasználó részére célzott tájékoztató, reklám és egyéb tartalom eljuttatása céljából. A sütik használatához a Felhasználónak minden esetben hozzájárulását kell adni a honlapon megjelenő „Ez a weboldal sütiket (cookie-kat) használ” tájékoztató szöveg mellett, e hozzájárulás kinyilvánítására megadott „Megértettem az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, elfogadom a sütik használatát” ikon aktiválásával.

A Felhasználónak a sütik alkalmazására szóló hozzájárulását nem kötelező megadni ahhoz, hogy a honlapot látogatni tudja, ugyanakkor a hozzájárulás megadásának hiányában előfordulhat, hogy a honlap vagy annak egyes menüpontjai nem működnek majd megfelelően, illetve a Felhasználó egyes adatokhoz való hozzáférését a honlap megtagadhatja. A „Megértettem az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, elfogadom a sütik használatát” ikon mellett elhelyezett „További információt kérek” ikon aktiválásával a Felhasználót a weboldal a sütik weboldal használatával kapcsolatos tájékoztatót tartalmazó oldalára irányítja.

A honlap használata során bizonyos felhasználói adatok automatikusan a lakásszövetkezet kezelésébe kerülnek. Ezek a következő adatok:
 • Felhasználó honlappal való nyílt hálózaton keresztüli csatlakozást biztosító eszközének egyes adatai;
 • Felhasználó által használt IP cím.
Ezen adatok kezelésének kizárólagos célja, hogy a Lakásszövetkezet honlap-látogatottsági adatokhoz jusson, illetve a honlappal kapcsolatban felmerülő esetleges hibákat, továbbá támadási kísérleteket megfelelően észlelni és naplózni tudja. Az ilyen adatkezelés jogalapja egyrészt a Felhasználó hozzájárulása, másrészt a lakásszövetkezet jogos érdekének védelme. A lakásszövetkezet az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást az Általános adatvédelmi tájékoztató tartalmának honlapon történő közzétételével teljesíti, és a Felhasználó tudomásulvételét és hozzájárulását e körben a honlapra történő látogatásával, mint ráutaló magatartással adja meg a lakásszövetkezet részére.

Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik azért, hogy a lakásszövetkezet által üzemeltetett honlap egyes menüpontjainak belépéshez használt felhasználó nevét és jelszavát jogosulatlan harmadik személy számára hozzáférhetővé ne tegye, ilyen személlyel azt ne közölje, ne semmisítse meg, ne veszítse el. A lakásszövetkezet nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó felhasználói nevét és jelszavát vagy a honlapon megadott egyéb adatait a jelen szabályzat, valamint az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseitől eltérően kezeli, jogosulatlan harmadik személy számára hozzáférhetővé teszi, ilyen személlyel azt közli, megsemmisíti, elveszíti, és ebből közvetlenül vagy közvetetten joghátrány kockázata keletkezik számára.

A jelen szabályzat szerinti adatkezelés időtartama: a személyes adat lakásszövetkezet általi rögzítésétől számított 5 év.


 
Lépjen kapcsolatba velünk

Elérhetőségeink

Szombathelyen, a Derkovits Lakótelepen működik. A Lakásszövetkezethez tartozó épületek 1965 és 1980 között épültek. A szövetkezeti épületek közül 6 téglablokkos épület a legrégebbi, amely 317 lakást foglal magában. A többi épület panelépítésű, 1975 és 1980 között épültek.

Telefon

Telefon: 06 94 508 046
Telefax: 06 94 508 047

Mobil: +36 30 554 1214
Mobil: +36 30 554 2808

Iroda címe

9700 Szombathely
Váci Mihály utca 16.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Az összes mező kitöltése kötelező!